Vedtægter

LOVE FOR NORDRE BIRKS GARDERFORENING
Foreningen er stiftet i 1941.
Motto: For Kongen og vort land
Foreningens navn er: Nordre Birks Garderforening.

§1 Medlemmer

Foreningen består af medlemmer, æresmedlemmer og særlige medlemmer. I foreningen, der er upolitisk, kan som medlemmer optages personer, der er eller har været tjenstgørende i »Den kongelige Livgarde«.

Som særlige medlemmer kan optages personer, der er positivt stemt overfor Gardersagen, det kan f.eks. være enker efter tidligere medlemmer, pårørende til i international tjeneste udsendte gardere. Ingen, der er dømt for en i den offentlige mening vanærende handling, kan blive eller vedblive at være medlem af foreningen uden at have fået æresoprejsning. Optagelse af nye medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen.

§2. Æresmedlemmer

Som æresmedlemmer kan optages kongelige personer. Derudover kan personer, der på særlig måde har gjort sig fortjent, udpeges til æresmedlem. Optagelse og udpegning af æresmedlemmer sker med enstemmighed i bestyrelsen og vedtages på en generalforsamling. Bestyrelsen skal efterfølgende orientere medlemmerne.

§3. Særlige medlemmer

Som særlige medlemmer kan optages personer, der har vist interesse for foreningen og Gardersagen. Det kan f.eks. være enker efter afdøde medlemmer, pårørende til i international tjeneste udsendte soldater. Optagelse af særlige medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen.

§4. Foreningens formål er:

At støtte op om kongehuset, fædrelandet og Den Kongelige Livgarde. Den skal sammenknytte og styrke de kammeratlige bånd blandt medlemmerne, dette skal ske ved møder, sammenkomster, fester, foredrag o.l. Derudover skal foreningen søge at understøtte trængende medlemmer, deres enker og børn.

§5. Understøttelse gennem udlodning af foreningens midler. Evt. større overskud i de opsparede midler kan kun komme medlemmer, deres enker og børn til gode, efter bestyrelsens skøn.

§6. Foreningens opløsning

Så længe foreningen tæller 25 medlemmer, kan den ikke opløses. Går medlemstallet ned under 25, kan opløsningen ske, når 4/5, af samtlige medlemmer skriftlig stemmer derfor, og disses navne skal da indføres i forhandlingsprotokollen. Dens midler kan aldrig deles. Opløses foreningen, bestemmer generalforsamlingen samtidig hvilken myndighed den vil overdrage midlernes forvaltning med forpligtelse til at anvende samme til at understøtte trængende, der til hvilken som helst tid har været medlemmer af foreningen eller disses enker og børn.

§7. Vedtægtsændringer

Disse vedtægter kan ændres, når 2/3 af foreningens fremmødte medlemmer stemmer for på en generalforsamling.

§8. Indmeldelser

Optagelse i foreningen, som medlem eller særligt medlem, sker ved at et medlem henvender sig til et af bestyrelsens medlemmer. Henvendelsen skal indeholde fulde navn, fødselsdag, fødselsår, stilling og bopæl, telefon nr., e-mail samt årgang. Når indmeldelse er godkend udleveres et medlemstegn første gang medlemmet møder op i foreningen, og bør bæres ved sammenkomster i foreningen og ved andre møder i garderforenings regi.

§9. Ærestegn

Medlemmer, som i over 10 år har stået i foreningen, modtager Garderforeningernes ærestegn jævnfør dennes regler. Bestyrelsen er bemyndiget til i et medlems anciennitet at medregne den tid, han/hun har været medlem af en anden garderforening.

§10. Kontingent

Det årlige kontingent vedtages på generalforsamlingen. Beløbet opkræves forud ved udsendelse af giroindbetalingskort gennem PBS eller lign. i oktober måned og gælder for hele det efter følgende kalenderår. Kontingentet skal være indbetalt inden udgangen af november måned.

§11. Restancer

Ethvert medlem, der ikke – efter at have modtager en rykker – har indbetalt kontingentet for det pågældende år, slettes på grund af restancen i foreningens medlemsliste.

§12. Udmeldelser

Udmeldelse af foreningen sker skriftlig til kassereren. Kontingentet må dog være betalt for det halvår, hvori udmeldelsen finder sted. I modsat fald betragtes han/hun som slettet på grund af restance.

§13. Eksklusion

Et medlem kan ved en generalforsamlings beslutning ekskluderes på tid eller for stedse. For vedtagelse af sådant forslag kræves dog 2/3 af de tilstedeværendes afgivne stemmer, og dette skal ske ved skriftlig afstemning.

§14. Fanen

Fanen skal være til stede ved begravelser, hvor foreningen er repræsenteret, såfremt de pårørende ønsker det. Den af generalforsamlingens udpegede fanebærer og stedfortrædere til at bærer fanen, når denne skal benyttes. Er vedkommende og dennes stedfortræder forhindret i at udøve denne funktion, kan bestyrelsen pålægge et andet medlem opgaven.

§15. Foreningens midler

Foreningen skal have en sund økonomi med balance mellem indtægter og udgifter. Det tilstræbes at de enkelte arrangementer hviler i sig selv. Foreningens opsparede midler anbringes efter bestyrelsens skøn på betryggende vis.

§16. Kassen

Foreningens likvide kapital skal indsættes i bank og kan kun hæves af kassereren eller 2 bestyrelsesmedlemmer.

§17. Regnskabet

Regnskabsåret er kalenderåret. Det årlige regnskab skal være afsluttet og revideret, at en kopi kan rekvireres på tlf. eller e-mail. og være tilsendt medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§18. Ejendele

Foreningens ejendele skal altid opbevares på et så betryggende sted som muligt.

§19. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender, kun den kan give, forandre eller ophæve foreningens vedtægter.

§20. Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes i sidste halvdel af februar måned og indvarsles i Garderbladet og pr. e-mail til medlemmerne senest 14 dage forinden. Det årlige regnskab kan rekvireres pr. telefon eller e-mail. Indvarslingen skal indeholde angivelse af tid og sted for afholdelsen samt dagsordenen for generalforsamlingen samt eventuelle indkomne forslag. Medlemmernes forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indgives skriftligt til formanden senest 15. januar samme år. På enhver generalforsamling vælges en dirigent uden for bestyrelsen, som leder afholdelsen. Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres referat over generalforsamlingen. På den ordinære generalforsamling aflægges beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og regnskabet oplæses og fremsættes til godkendelse.

§21. Foreningens bestyrelse

Bestyrelsen består af en formand, næstformand, kasserer samt 4 bestyrelsesmedlemmer, der alle er ulønnede. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§22. Bestyrelsesvalg

På den ordinære generalforsamling vælges:

  • Formand (ulige år)
  • Kasserer (lige år)
  • 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
  • 3 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
  • 2 suppleanter for bestyrelsen,
  • 2 revisorer, (1 revisor vælges i lige år og 1 i ulige år)
  • 1 revisorsuppleant
  • 1 fanebærer + 1 stedfortræder.

Genvalg kan finde sted. Bestyrelses- og revisorsuppleant, samt fanebærer og stedfortræder vælges hvert år. Er antallet af stemmer for 2 kandidater lige, afgøres resultatet ved lodtrækning. Kan ikke alle poster besættes kan bestyrelse efter generalforsamlingen udpege personer til de ledige poster frem til næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med 1 næstformand, 1 sekretær og 1 skydeudvalgsformand.

§23. Revisorerne

De to revisorer vælges for 2 år ad gangen, således at én vælges i lige år og én i ulige år. Revisorerne gennemgår foreningens årlige regnskab og gør deres bemærkninger til samme, samt forsyner det med revisionspåtegning.

§24. Stemmeret

Kun personligt møde giver stemmeret, dog kan udenfor Storkøbenhavn boende medlemmer forinden generalforsamlingen indsende stemmesedler til formanden, når der foreligger forslag til ændringer af vedtægterne samt i tilfælde af foreningens ophævelse. Særlige medlemmer har ikke stemmeret.

§25. Afstemning

Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal. Enhver beslutning træffes med simpel stemmeflerhed undtagen i de tilfælde, hvor lovene kræver kvalificeret majoritet. Dirigenten kan, når han finder anledning dertil, og skal, når mindst 1 medlem forlanger det, lade foretage skriftlig afstemning.

§26. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen og skal sammenkaldes, når mindst 25 medlemmer sender bestyrelsen skriftlig begæring derom samtidig med de motiverede forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal i så fald sammenkaldes ved meddelelse til hvert medlem med 8 dages varsel, senest 14 dage efter begæringen er modtaget af formanden.

§27. Bestyrelsespligter

Bestyrelsen leder alle foreningens anliggender samt våger over foreningens tarv i enhver retning. Hvor vedtægterne intet foreskriver, træffer bestyrelsen den fornødne afgørelse.

§28. Formanden sammenkalder bestyrelsen til møder, når han skønner det påkrævet, og han skal indkalde den inden 8 dage, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Han modtager andragender om understøttelse, og forelægge disse til behandling på bestyrelsesmøderne samt varetager alt andet, der måtte indgå til ham angående foreningen.

§29. Næstformanden overtager under formandens forfald dennes funktioner. Næstformandens stilling med hensyn til myndighed, ansvar, pligter og rettigheder er, i den tid han fungerer, lig formandens.

§30. Kassereren der også er registrator, varetager foreningens økonomiske forhold. Han fører foreningens regnskab og fremlægger regnskab og kassebeholdning for bestyrelsen, når denne måtte ønske det. Kassereren udarbejder det årlige regnskab.

§31. Sekretæren udfører i samarbejde med formanden foreningens skriftlige arbejder og korrespondance.

§32. Arrangementer

Bestyrelsen arrangerer møder, fester, foredrag, m.v. alt efter eget skøn. Majestætens fødselsdag og Foreningens stiftelsesdag, skal efter bestyrelsens skøn, i vides muligt omfang, festligholdes. Overskud fra foreningens fester og lign. tilfalder foreningens kasse, ligesom underskud dækkes af samme, dog må foreningen ikke løbe større risiko end, at udgifterne kan afholdes på det ordinære regnskab. I særlige tilfælde kan der afholdes arrangementer der skal samle ind til specielle formål, der ligger inde for foreningens virke!

§33. Adgang til deltagelse i sammenkomster og fester

Til foreningens fester har alle foreningens medlemmer adgang med ledsager, samt bestyrelsens ev inviterede gæster. Ved andre af foreningens arrangementer har alle medlemmer af De Danske Garderforeninger adgang.